+ شعری با تمام حروف الفبا برای خدا
(ا) الا یا ایها الاول به نامت ابتدا کردم ____________________ (ب) برای عاشقی کردن به نامت اقتدا کردم ____________________ (پ) پشیمانم پریشانم که بر خالق جفا کردم ____________________ (ت) توکل بر شما کردم به سویت التجا کردم ____________________ (ث) ثنا کردم دعا کردم صفا کردم ____________________ (ج) جوانی را خطا کردم ز مهرت امتناع کردم ____________________ (چ) چرایش را نمیدانم ببخشا که خطا کردم ____________________ (ح) حصارم شد گناهانی که آنجا در خفا کردم ____________________ (خ) خداوندا تو میدانی سر غفلت چه ها کردم ____________________ (د) دلم پر مهر تو اما چه بی پروا گناه کردم ____________________ (ذ) ذلالم داده ای اکنون که بر تو اقتدا کردم ____________________ (ر) رهت گم کرده بودم من که گفتم اشتباه کردم ____________________ (ز) زبانم قاصر از مدح و کمی با حق صفا کردم ____________________ (س) سرم شوریده میخواهی سرم از تن جدا کردم ____________________ (ش) شدی شافی برای دل تقاضای شفا کردم ____________________ (ص) صدا کردی که ادعونی خدایا من صدا کردم ____________________ (ض) ضعیف و ناتوانم من به درگاهت ندا کردم ____________________ (ط) طلسم از دل شکستم من که جادو بی بها کردم ____________________ (ظ) ظلمت نفس اماره که شکوه بر صبا کردم ____________________ (ع) علیمی عالمی بر من ببخشا که خطا کردم ____________________ (غ) غمی غمگین به دل دارم که نجوا با خدا کردم ____________________ (ف) فقیرم بر سر کویت غنی را من صدا کردم ____________________ (ق) قلم را من به قرآن کریمت مقتدا کردم ____________________ (ک) کتابت ساقی دلها قرائت والضحی کردم ____________________ (گ) گرَم از درگهت رانی نمی رنجم خطا کردم ____________________ (ل) لبم خاموش و دل را با تکاثر آشنا کردم ____________________ (م) مرا سوی خود آوردی از این رو من صفا کردم ____________________ (ن) نرانی از درگهت یا رب که الله را صدا کردم ____________________ (و) ولی را من تو می دانم، تو را هم مقتدا کردم ____________________ (ه) همین شعرم به درگاهت قبول افتد دلم را مبتلا کردم ____________________ (ی) یکی عبد گنهکارم اگر عفوم کنی یارب غزل را انتها کردم


چهارشنبه 17 خرداد 1396

عنوان آخرین یادداشتها